STEDSKAPINGSKOLEN

Fire pilotsteder i Norge skal i 2021 prøve ut det nye digitale støtteapparatet som utvikles,  stedskaping.no

Stedskapingskolen er en læringsarena for alle som jobber med  innbyggerstyrt stedsutvikling. Vi utforsker sammen med kommuner og utbyggere hvordan man bør jobbe for å støtte opp om innbyggerinitativer både i offentlig og privat sektor, og hvordan digitale verktøy kan bidra til at flere nærmiljøprosjekter får den gjennomføringskraften de trenger. 

 

Stedskapingskolen startet høsten 2019 med felles 2 dagers stedskaping-kurs i Oslo og "hjemmebesøk" hos de fire pilotene. Oppstarten høsten 2019 henger sammen med forberedelser til den første uttesting av stedskaping.no som skulle være våren og sommeren 2020. På grunn av COVID-19 utsettes dette nå til begynnelsen av 2021.

 Bakgrunn 

«By- og stedsutviklingsprosesser drives primært av statlige forvaltningsorgan og private utbyggere. Resultatet er ofte dyre byråkratiske prosesser uten god forankring hos innbyggere og brukere av aktuelle områder. Mange initiativer dør lenge før prosessen kommer så langt som til diskusjonen rundt gjennomføring. Prosentandelen som går med til administrative prosesser, kontra best mulig resultat som er forankret hos brukere, er derfor høy.

 

 

Gode digitale verktøy som støtte vil kunne bidra til spart ressursbruk både hos det offentlige og private utbyggere, samtidig som brukere/innbyggere vil kunne få mer eierskap til- og større handlingsrom til å bidra i utvikling av egne lokalmiljøer.»

 

Vi tester en modell med 6 måneder guidet planlegging og 6 dager realisering!

Plattformen tilrettelegger for en styrt prosess hvor man guides fra idè til gjennomføring av et større nærmiljøprosjekt i løpet av seks måneder; inkludert mobilisering av folk, åpne medvirkningsproseser og finansieringsløsninger.

 

Stedskaping.no er et hjelpemiddel like mye for de som bor i små kommuner som for nabolag i større byer, og vil være gratis å benytte seg av for initiativtakere.

    Pilotene    

Fire steder setter i gang hver sine prosesser fra januar 2021. Deltakerne som representerer de ulike pilotstedene guides til å være de beste tilretteleggerne for innbyggerdrevne nærmiljøprosjekter.

Se info om de ulike pilotene

Utviklingen

av stedskaping.no

.. er godt igang!

Lyst til å være med og teste en demo-versjon? 

Registrèr interesse her:

© 2020 by Stedskaping AS. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon